Gemeente tilburg

Afdelingen en Raadsgriffie

Infographic organisatie 2022

Bestuurszaken (ca. 55 medewerkers)

We zijn trots op Tilburg en werken enthousiast aan de verdere ontwikkeling van onze stad. Binnen de gemeentelijke organisatie ondersteunt de afdeling Bestuurszaken het bestuur van de gemeente Tilburg in haar dagelijkse werk, bij haar besluitvorming, in het bouwen en onderhouden van relevante netwerken in en buiten de stad en bij het zijn van een betrouwbare en controleerbare overheid voor haar inwoners. De afdeling ondersteunt de gemeentesecretaris, directie en organisatie in hun werk voor het bestuur.

Brabants Afval Team (ca. 150 medewerkers)

De afdeling BAT (Brabants Afval Team) is verantwoordelijk voor afvalinzameling in Tilburg en draagt zorg voor een duurzame verwerking van de afvalstoffen. Mede hierdoor geven wij vorm aan een Circulaire Economie. Per jaar wordt ruim 100 miljoen kilo huishoudelijk- en bedrijfsafval verzameld. Het BAT zorgt er ook voor dat terreinen waar evenementen worden georganiseerd na gebruik weer schoon zijn.Duurzaamheid is een belangrijk punt. Het motto van het BAT is 'Tilburg van afval naar grondstof'. Dat betekent dat de nadruk ligt op afvalscheiding aan de bron en het stimuleren van hergebruik. Vanzelfsprekend is hierbij een afweging nodig van kosten, dienstverlening en milieu. Naast dat de afdeling BAT de afvalgerelateerde zorgtaken binnen Tilburg voor haar rekening neemt is de afdeling ook actief binnen de regiogemeenten Hart van Brabant op het gebied van afval en grondstoffen en is er een NV BAT Bedrijven die de commerciële klanten voor haar rekening neemt.

Communicatie (ca. 40 medewerkers)

Met ruim 222.000 inwoners is Tilburg de zevende stad van het land. Om al deze mensen goed en snel te helpen, luistert afdeling Communicatie goed naar wat inwoners te zeggen hebben. Communiceren met onze inwoners en ondernemers is belangrijk. Daarin heeft de afdeling Communicatie een ondersteunende en prominente rol. De afdeling Communicatie richt zich onder andere op communicatiestrategie, participatie, interne communicatie en beleidscommunicatie.

Data, Informatie en Technologie (ca. 225 medewerkers)

‘Data, Informatie en Technologie (DIT)’: de naam vertelt eigenlijk al waar de afdeling DIT zich mee bezighoudt. De afdeling beheert verschillende (cloud)platformen, zoals Microsoft, Citrix en Oracle, en biedt deze aan voor de gemeentelijke organisatie. Daardoor kunnen alle medewerkers fijn en veilig werken, samenwerken en data-analyses uitvoeren. De platformen zorgen ervoor dat de geautomatiseerde dienstverlening aan de stad en aan de organisatie betrouwbaar en efficiënt verloopt.

Afdeling DIT adviseert de organisatie ook over hoe om te gaan met de snel veranderende technologische ontwikkelingen. En brengt deze ontwikkelingen samen met de behoeften van inwoners, ondernemers, partners en de organisatie. Daarnaast verzamelt en beheert de afdeling belangrijke basisgegevens van de stad. Deze worden geanalyseerd, geïnterpreteerd en verrijkt tot waardevolle informatie die de basis vormen van onze gemeentelijke dienstverlening. DIT zorgt er ook voor dat (digitale) informatie goed en veilig bewaard wordt, zodat de informatie ook in de toekomst vindbaar en bruikbaar is.

Dienstverlening (ca. 210 medewerkers)

Wie bij de gemeente Tilburg terecht komt met vragen of wensen, komt allereerst in contact met de medewerkers van de afdeling Dienstverlening. Voor burgers en bedrijven vormt deze afdeling de centrale ingang van de gemeentelijke organisatie. Klantgerichtheid en klantvriendelijkheid staan natuurlijk voorop. De medewerkers zorgen ervoor dat de diensten goed toegankelijk zijn. Of het nu gaat om de balies in de Stadskantoren, de telefonische bereikbaarheid of de beschikbaarheid van digitale informatie en digitale transacties. De afdeling bestaat uit een aantal clusters, waaronder het klantcontactcenter, een cluster gericht op vergunningen en ook een cluster gericht op maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast richt de afdeling zich op regionale dienstverlening.

Economie & Arbeidsmarkt (ca. 75 medewerkers)

De afdeling Economie & Arbeidsmarkt streeft naar een duurzame economie, een gezonde arbeidsmarkt en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Kennis van de behoeften in de stad en oog voor wat er in de stad speelt zijn daarbij van groot belang. Ook is het belangrijk dat we meebewegen met de veranderende maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Goed kunnen netwerken is vanzelfsprekend een vereiste. De afdeling houdt zich bezig met het schrijven van beleid, ondernemersadvies, promotie, acquisitie en accountmanagement. Daarnaast valt ook de VVV onder deze afdeling.

Faciliteiten (ca.130 medewerkers)

De medewerkers van de afdeling Faciliteiten zorgen voor goede werkruimtes, een passende inrichting, een veilige werkomgeving, telefoon en digitale werkplek. Het gemeentelijke wagenpark, de dienstfietsen en post/repro zijn ook hun verantwoordelijkheid. Wie secretariële ondersteuning nodig heeft krijgt deze van de afdeling Faciliteiten. En (interne) verhuizingen verlopen zo geruisloos mogelijk met de inzet van de medewerkers van deze afdeling. Kortom, voor een aangename en functionele werkomgeving zijn de collega's van Faciliteiten beschikbaar.

Juridische Zaken en Inkoop (ca. 70 medewerkers)

De afdeling Juridische Zaken en Inkoop ondersteunt en adviseert het gemeentebestuur en de afdelingen binnen de organisatie. De medewerkers passen perfect bij het karakter van de stad Tilburg, ze zijn innovatief, (pro)actief en ondernemend. De rol van adviseur is steeds belangrijker. Zo zitten de juristen en inkoopadviseurs al vroeg in het proces bij de beleidsmakers aan tafel, waarbij het vaak gaat om strategische, gevoelige en complexe dossiers.Of het nu gaat over de WOZ-waarden, vergunningen, hennepteelt, omgevingsrecht, personele bezwaren, huurrecht, aanbestedingsrecht of aansprakelijkheid, de afdeling vormt het juridisch geweten van de gemeente. Dankzij hun inbreng kunnen dure en tijdrovende bezwaar- en beroepszaken nogal eens worden voorkomen. Vanzelfsprekend behoort het afhandelen van dit soort zaken ook tot de taken van de afdeling. Naast juridische zaken is ook inkoop in deze afdeling belegd. Van vastgoed tot jeugdhulp, van groenvoorziening tot ICT-dienstverlening en van beveiliging tot waterzuivering. De gemeente Tilburg koopt jaarlijks voor zo’n € 575 miljoen aan producten en diensten in. De gemeente is op dit gebied volop in ontwikkeling. Een van deze ontwikkelingen is de inrichting van een centrale inkooporganisatie die de volledige inkoop voor de gemeente regelt.

Planning & Control (ca.135 medewerkers)

De afdeling Planning en Control stelt de organisatie in staat om te sturen op een gezonde financiële balans tussen de ambities van de stad en de beschikbare middelen. Dit doen zij door advisering gebaseerd op een betrouwbare financiële administratie binnen de kaders van wet- en regelgeving. De afdeling werkt vanuit de kracht van de medewerkers. Daarom wordt veel aandacht besteed aan leren en ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt op vakman-, eigenaar- en leiderschap. Externe ontwikkelingen en klantbehoefte vragen om een gedurfde aanpak en dagen uit om slim, innovatief en wendbaar te opereren. Op basis van financiële expertise zorgen ze voor begrijpelijke, toepasbare kaders en dragen wij bij aan het realiseren van de opgaven in de stad.

Personeel & Organisatie (ca. 45 medewerkers)

De afdeling Personeel & Organisatie is een ondersteunende afdeling. Met deskundige en daadkrachtige medewerkers dragen zij bij aan het goed functioneren van de organisatie. P&O staat voor een wendbare organisatie en zelfredzame medewerkers. Als organisatie zetten we talenten in daar waar de opgave er om vraagt en zo spelen we in op de veranderingen in de stad en daarbuiten. De strategische en organisatieadviseurs adviseren het management op het gebied van visie en brede organisatieontwikkelingen. Het team Advies & Beleid ondersteunt individuele afdelingen als het gaat om personele vraagstukken en draagt zorgt voor het personeelsbeleid, onder andere op het gebied van leren en ontwikkelen, mobiliteit en vitaliteit. Daarnaast ondersteunt het team Uitvoering en Ondersteuning op allerlei P&O processen zoals de personeels- en salarisadministratie, werving en selectie en ziekteverzuimregistratie.

Programma-, project- & interim-management (ca. 120 medewerkers)

De professionals van de afdeling Programma-, Project- & Interimmanagement kom je overal in de organisatie tegen. Zij worden onder andere ingezet bij het opzetten en uitvoeren van opdrachten zoals programma's en projecten. PPI levert ook interimmanagers wanneer dat nodig is. Projectmatig en programmatisch werken is belangrijk in de gemeentelijke organisatie en de afdeling PPI heeft tot taak om dit, in samenwerking met anderen, verder te professionaliseren. Dit doen ze onder andere door collega’s binnen andere afdelingen te begeleiden in het projectmatig werken en trainingen te verzorgen. Naast projecten worden de medewerkers ook vaak ingezet bij het leiden van programma's, het begeleiden van project startups, heidagen en diverse andere opdrachten zoals zelfstandige verander- en adviestrajecten. Door het uitvoeren van diverse opdrachten bij de verschillende organisatieonderdelen neemt kennis en ervaring binnen PPI toe. Deze kennis en ervaring wordt meegenomen naar een volgende opdracht en zo helpt de afdeling PPI mee aan de doorontwikkeling van de organisatie. De professionals van PPI zijn flexibel inzetbaar en gaan dáár aan de slag waar de prioriteit het hoogst is.

Ruimte (ca. 100 medewerkers)

De afdeling Ruimte staat voor de uitdaging om de ambities in het ruimtelijk domein te realiseren, zodanig dat de stad Tilburg zich in ruimte en tijd evenwichtig kan ontwikkelen. Van belang is dat het vestigingsklimaat past bij de zevende stad van het land en dat de leefbaarheid voor de burgers optimaal is. De doelen richten zich o.a. op wonen, werken, winkelen, milieu, bereikbaarheid, duurzaamheid en natuur. De afdeling Ruimte is verantwoordelijk voor de fysieke ontwikkeling van de stad in haar regionale context en voor de coördinatie van het beheer en onderhoud van de stad. De afdeling bestaat uit de teams mobiliteit & energie, natuur water & ondergrond, ondersteuning, ruimtelijke plannen en stedelijke ontwikkeling.

Ruimtelijke Uitvoering (ca. 110 medewerkers)

Ruimtelijke Uitvoering heeft zich als afdeling ontwikkeld als een regisseur voor het beheer van de openbare ruimte in de stad. Bij de uitvoering van dat beheer werken zij nauw samen met marktpartijen. Om die regie goed te kunnen doen, kennen de medewerkers van Ruimtelijke Uitvoering de stand van zaken in de openbare ruimte en zijn het professionals in het zorgen voor 'een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau tegen zo laag mogelijke kosten'. Dat wordt bereikt door samenwerking te zoeken met diverse interne en externe partners. Kerntaken zijn het dagelijks beheer van de openbare ruimte. Ruimtelijke uitvoering is de regisseur van de uitvoering van bestekken en contracten en het lang cyclisch beheer, waarbij Ruimtelijke Uitvoering met integrale projecten het beheer en de nieuwe aanleg van de openbare ruimte regisseert.

Sociaal (ca. 80 medewerkers)

Voorwaarden creëren om inwoners zelfredzaam en veerkrachtig te maken, stimuleren dat alle Tilburgers zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en de ruimte krijgen zich te ontplooien: dáár houdt de afdeling Sociaal zich mee bezig. Dit doen zij door beleid te ontwikkelen, actief de regierol te pakken waar nodig, advies te geven en te faciliteren. Afdeling Sociaal signaleert ontwikkelingen in de samenleving waar zij op inspelen en richting aan geven, samen met de partners. De medewerkers maken beleid op het gebied van cultuur, sport, gezondheid, onderwijs, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Door de ontwikkeling van de 'participerende overheid' is naast beleid maken ook processturing belangrijk geworden. Veel wordt overgelaten aan, of ontwikkeld in samenwerking met partners in de stad of andere gemeenten in de regio.

Sportbedrijf (ca. 350 medewerkers)

Sportbedrijf Tilburg stimuleert zoveel mogelijk inwoners van Tilburg om sportief en recreatief in beweging te komen en te blijven. Het Sportbedrijf wil zorgen voor kwalitatief goede sportvoorzieningen en voldoende diversiteit en daarnaast steken zij energie in het stimuleren van sportdeelname in de stad voor alle doelgroepen. Het Sportbedrijf is koploper in sport, bewegen en recreatie en beheert en exploiteert de meeste sportaccommodaties in Tilburg.

Vastgoedbedrijf (ca. 35 medewerkers)

Het Vastgoedbedrijf beheert en exploiteert de gronden en gebouwen die eigendom zijn van de gemeente. De aan- en verkoop van gronden is hier onderdeel van. Voor wat de gebouwen in eigendom betreft, zorgt de afdeling voor het onderhoud en de verhuur, maar ook voor verkoop en als dat noodzakelijk is voor sloop. Het Vastgoedbedrijf is daarnaast ook binnen én buiten de gemeentelijke organisatie betrokken bij het proces van gebieds- en vastgoedontwikkeling; als opdrachtgever, of als deskundige en adviseur.

Veiligheid en Wijken (ca. 250 medewerkers)

De afdeling Veiligheid & Wijken werkt aan het vergroten van de fysieke en sociale leefbaarheid en veiligheid van de stad. De medewerkers doen dit door wijkgericht te werken, informatie te verzamelen en te analyseren, door toezicht en handhaving en een persoonsgerichte aanpak (ook in complexe casuïstiek). Daarnaast ontwikkelt de afdeling beleid op actuele thema's, zoals de aanpak van ondermijnende criminaliteit en radicalisering. De afdeling is ook trekker van een aantal gemeente brede opgaven zoals het wijkgericht werken, het proces voor(burger-)initiatieven uit de stad en de gemeentelijke crisisorganisatie. Een breed scala aan werkzaamheden dus met zowel uitvoeringstaken als beleids- en strategische opgaven. Essentieel hierbij is het verbinden en samenwerken met burgers, ondernemers en instellingen in de stad, maar ook met collega's intern. Medewerkers van Veiligheid & Wijken zijn het anker in de wijk en weten wat er speelt in de (multiculturele) samenleving, in de eigen stad, maar ook bij andere grote steden, ministeries en andere ketenpartners.

Werk & Inkomen (ca. 280 medewerkers)

Het doel van de afdeling Werk & Inkomen is om burgers zo lang mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Zij hebben de opgave om efficiënte en effectieve dienstverlening vorm te geven waarin maximaal aansluiting wordt gezocht en gevonden bij de behoefte van werkgevers in de arbeidsmarkt, in de stad en de in de individuele klant aanwezige kracht. Afdeling Werk& Inkomen draagt bij aan de ondersteuning van werkgevers en werkzoekenden op de arbeidsmarkt en hoopt daarbij zoveel mogelijk mensen uitkeringsonafhankelijk te maken. Zij doen dat door de vraag van de markt en de klant centraal te stellen en daar waar nodig, passende begeleiding te bieden.

Raadsgriffie (ca. 10 medewerkers)

De raadsgriffie heeft als taak de raad te faciliteren zodat de raad zijn werk als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur optimaal kan uitvoeren. De raadsgriffie houdt zich bezig met de procedurele, procesmatige en inhoudelijke ondersteuning van de raad, de raadswerkgroepen en de informatie- en debatbijeenkomsten van de raad. De raadsgriffie vervult een spilfunctie in de relatie van de raad met het college, de ambtelijke organisatie en de buitenwereld, onder meer ten aanzien van de informatievoorziening voor de raad, Daarnaast is de raadsgriffie het aanspreekpunt voor vragen naar ambtelijke ondersteuning van de raad en de individuele raadsleden.

Kun je de vacature die je zoekt niet vinden?

Meld je aan voor een job alert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!